Tuotesuojaselosteet

Suomessa tietosuojalaki astui voimaan 1.1.2019. Tietosuojalaissa säännellään tietyistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä erityistilanteista, kuten henkilötunnuksen ja arkaluonteisten tietojen käsittelystä sekä henkilötietojen käsittelystä esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen, tilastointiin, arkistointiin ja sananvapauden käyttämiseen liittyen. Lisäksi tietosuojalaissa säännellään mm. hallinnollisten seuraamusmaksujen määräämistä, tietosuojaviranomaisen toimivallasta ja lapsille tarjottavien tietoyhteiskunnan palveluiden ikärajasta. Lisäksi uuden lain mukaan kaikilla henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla on suoraan lain nojalla vaitiolovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Uusi tietosuojalaki täydentää tietosuoja-asetuksen ohella myös muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi työntekijöiden tietojen käsittelyä koskevaa työelämän tietosuojalakia sekä julkisuus- ja luottotietolakia. Suomessa on varsin runsaasti henkilötietojen käsittelyä koskevaa erityislainsäädäntöä, jopa useita satoja säännöksiä. Tietosuoja-asetuksen johdosta Suomen lainsäädäntöön tehtiin laajoja muutoksia, jotta kansalliset lait olisivat yhdenmukaisia EU-sääntelyn kanssa. Tämä uudistamistyö jatkuu edelleen, joten omaan toimialaan liittyvän lainsäädännön mahdollisia muutoksia on hyvä seurata.

Tähän liittyen olemme laatineet Osuuskunta VIrran Voimalle tietosuojaselosteet siitä miten käsitelemme ihmisten yhteystietoja. Voit ladata ja lukea ne tästä alta.